Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів засновників

Громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні»

від «16» квітня 2014 року

Протокол № 1

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВИННОГО ТА ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська спілка «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні» (надалі - ГС «Асоціація ВГТ»), є некомерційною громадською спілкою. ГС «Асоціація ВГТ» є добровільним об'єднанням вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, які функціонують в галузі туризму, готельного та ресторанного бізнесу, виноробної та харчової промисловості, що створене з метою сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні шляхом популяризації оригінальної винної, гастрономічної та кулінарної продукції, поширення автентичних національних традицій виноробства та кулінарії, створення та промоції винних і гастрономічних маршрутів, популяризацію національного тематичного туристичного продукту на території України та за кордоном.

1.2. ГС «Асоціація ВГТ» є юридичною особою і керується у своїй діяльності Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про громадські об’єднання», «Про туризм», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.3. Засновниками ГС «Асоціація ВГТ» є наступні вищі навчальні заклади, туристичні організації і підприємства харчової промисловості:

1. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Код за ЄДРПОУ 02070938, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Воло-димирська, 68) - в особі ректора Іванова Сергія Віталійовича;

2. ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ТУРОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ, (Код за ЄДРПОУ 33751306, місцезнаходження: 04030, м. Київ, вул. І.Франка, 40-Б) - в особі голови Голубахи Ігоря Анатолійовича;

3.УКРАЇНСЬКА КОРПОРАЦІЯ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ ТА ВИНОРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (Код за ЄДРПОУ 01132330, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1) - в особі Генерального директора Кучеренка Володимира Михайловича.

1.4. ГС «Асоціація ВГТ» має повне і скорочене найменування.

Повне найменування:

• Українською мовою: Громадська спілка «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні»;

• Російською мовою: Общественный союз «Ассоциация содействия развитию винного и гастрономического туризма в Украине»;

• Англійською мовою: Civic Union «Association of assistance wine and gastronomic tourism of Ukraine».

Скорочене найменування:

• Українською мовою: ГС «Асоціація ВГТ»;

• Російською мовою: ОС «Ассоциация ВГТ»;

• Англійською мовою: CU «Association WGT».

Місцезнаходження виконавчого органу ГС «Асоціація ВГТ»: м. Київ, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

 

2. Правовий статус ГС «Асоціація ВГТ»

2.1. ГС «Асоціація ВГТ» є юридичною особою з моменту державної реєстрації, в повному обсязі має права й обов'язки, що надані Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України. ГС «Асоціація ВГТ» має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у судах усіх рівнів.

2.2. ГС «Асоціація ВГТ» має круглу печатку та штампи з власною назвою українською мовою, фірмовий бланк, знак для товарів і послуг, який реєструється у встановленому законодавством порядку, та інші атрибути, що індивідуалізують ГС «Асоціація ВГТ» та її діяльність.

2.3. Члени ГС «Асоціація ВГТ» зберігають свою самостійність і права юридичної особи. ГС «Асоціація ВГТ» та її керівні органи не мають права втручатися в господарську діяльність членів ГС «Асоціація ВГТ».

2.4. ГС «Асоціація ВГТ» не відповідає за зобов'язаннями її членів (Засновників), а члени (Засновники) не відповідають за зобов'язаннями ГС «Асоціація ВГТ».

2.5. ГС «Асоціація ВГТ» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном.

2.6. ГС «Асоціація ВГТ» має право входити до інших об'єднань, асоціацій і союзів різних форм власності.

2.7. ГС «Асоціація ВГТ» створена на необмежений термін.

2.8. Статут ГС «Асоціація ВГТ» набуває чинності з дати державної реєстрації ГС «Асоціація ВГТ» та діє до припинення її діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

3. МЕТА ТА та напрями діяльності ГС «Асоціація ВГТ»

3.1. Метою ГС «Асоціація ВГТ» є всебічне сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні, створення та просування українського еногастрономічного туристичного продукту на вітчизняному та міжнародному туристичному ринках, підтримка національних виробників винної та гастрономічної продукції.

3.2. Завданнями ГС «Асоціація ВГТ» є:

3.2.1. Об'єднання зусиль підприємств, установ і організацій, які функціонують в галузі туризму, готельного та ресторанного бізнесу, виноробної та харчової промисловості, громадських неприбуткових організацій, вищих навчальних закладів з метою сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні;

3.2.2. Вивчення та поширення кращого світового досвіду розвитку винного та гастрономічного туризму, налагодження міжнародної співпраці для популяризації вітчизняної еногастрономічної продукції та національних кулінарних традицій;

3.2.3. Створення системи ступеневої освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для винного та гастрономічного туризму;

3.2.4. Дослідження природних, культурно- історичних та суспільних ресурсів винного та гастрономічного туризму регіонів України, розробка та впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їх інформаційна та маркетингова підтримка, залучення спеціалістів виноробних та гастрономічних підприємств і фахівців, що працюють в цій сфері до розвитку даної галузі туризму;

3.2.5. Внесення пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання винного та гастрономічного туризму, підвищення якості винних та гастрономічних продуктів;

3.2.6. Встановлення контактів з усіма зацікавленими особами, підприємствами, освітніми установами, громадськими об’єднаннями, фондами в Україні та за кордоном з метою обміну інформацією, досвідом, об'єднання зусиль для досягнення статутної мети;

3.2.7. Об'єднання зусиль працівників туристичної сфери, промисловості та освіти для спільних дій із захисту своїх законних прав, забезпечення професійних і соціальних інтересів, впровадження нових розробок і досліджень з питань винного та гастрономічного туризму в Україні;

3.2.8. Організація та проведення тематичних турів, екскурсій, дегустацій, презентацій, семінарів, конференцій, форумів щодо розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні;

3.2.9. Сприяння організації та проведенню тематичних благодійних культурних, культурно-оздоровчих і культурно-освітніхпрограм, фестивалів, виставок в Україні;

3.2.10. Надання інформаційно- консультативної допомоги всім зацікавленим особам з питаньрозвитку винного та гастрономічного туризму в Україні;

3.2.11. Налагоджування зв'язків з міжнародними громадськими організаціями, благодійними фондами, освітніми, науковими, іншими організаціями з метою отримання підтримки розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні, проведення спільних заходів з метою об'єднання зусиль для досягнення статутної мети;

3.2.12. Представництво і захист законних інтересів ГС «Асоціація ВГТ», а також інтересів членів ГС «Асоціація ВГТ» в державних та громадських органах; співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового регулювання ринку винного та гастрономічного туризму в Україні;

3.2.13. Заснування фондів і стипендій для підтримки ініціатив у сфері винного та гастрономічного туризму;

3.2.14. Проведення соціологічних, сенсорних, маркетингових досліджень винно- коньячної і гастрономічної продукції;

3.2.15. Проведення конкурсів на кращого фахівця, краще підприємство в сфері винного та гастрономічного туризму;

3.2.16. Створення та підтримка сайту ГС «Асоціація ВГТ».

3.3. ГС «Асоціація ВГТ» не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління суб'єктами господарювання.

3.4. ГС «Асоціація ВГТ» та її членів не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між членами ГС «Асоціація ВГТ».

 

4. МАЙНО І КОШТИ ГС «Асоціація ВГТ»

4.1. ГС «Асоціація ВГТ» є власником майна, переданого їй членами, а також одержаного на законних засадах від інших осіб. ГС «Асоціація ВГТ» з метою виконання статутних завдань має право розпоряджатися своїм майном, укладати угоди, не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Діяльність ГС «Асоціація ВГТ» фінансується за рахунок вступних та членських внесків, пасивних доходів та дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів.

Кошти, отримані за рахунок вступних та членських внесків, використовуються лише на виконання статутних завдань ГС «Асоціація ВГТ».

4.3. Порядок сплати членських внесків регулюється Положенням про членські внески, затвердженим Загальними Зборами членів ГС «Асоціація ВГТ».

4.4. Засновники ГС «Асоціація ВГТ» пропорційно розподіляють між собою витрати на створення ГС «Асоціація ВГТ».

4.5. Всі працівники, посадові особи та органи ГС «Асоціація ВГТ» повинні використовувати кошти ефективно та економно.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГС «Асоціація ВГТ»

5.1. Вищим органом управління ГС «Асоціація ВГТ» є Загальні Збори членів ГС «Асоціація ВГТ» (далі за текстом – Збори). На Зборах можуть бути присутніми повноважні представники всіх членів ГС «Асоціація ВГТ», які мають відповідні доручення. Загальні збори ГС «Асоціація ВГТ» проводяться не рідше двох разів на рік.

5.2. Голосування на Зборах відбувається таким чином: кожний представник має 1 голос.

5.3. Проведення Зборів організовує Виконавчий директор ГС «Асоціація ВГТ». Головує на Зборах Президент або в разі передачі цих повноважень (відсутності Президента) Перший Віце-президент ГС «Асоціація ВГТ».

5.4. До виключної компетенції Зборів належить:

а) визначення основних напрямків діяльності ГС «Асоціація ВГТ» та затвердження її планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту ГС «Асоціація ВГТ»;

в) обрання Президента та віце – президентів ГС «Асоціація ВГТ»;

г) затвердження річних результатів діяльності ГС «Асоціація ВГТ», затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;

д) прийняття рішення про припинення діяльності ГС «Асоціація ВГТ», призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

5.5. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні дві третини членів ГС «Асоціація ВГТ».

5.6 Президент ГС «Асоціація ВГТ»:

здійснює загальне керівництво ГС «Асоціація ВГТ»;

звітує перед Загальними зборами членів ГС «Асоціація ВГТ» про діяльність ГС «Асоціація ВГТ»;

вносить на розгляд Загальних зборів членів ГС «Асоціація ВГТ» пропозиції по основним напрямкам діяльності ГС «Асоціація ВГТ»;

затверджує річні плани, звіти по їх виконанню за погодженням Загальних зборів членів ГС «Асоціація ВГТ»;

затверджує штатний розпис і кошторис витрат ГС «Асоціація ВГТ»;

здійснює дії щодо ефективного використання майна та коштів ГС «Асоціація ВГТ»;

організовує фінансову, бухгалтерську та іншу діяльність ГС «Асоціація ВГТ»;

здійснює господарське управління коштами та майном ГС «Асоціація ВГТ»;

приймає та звільняє працівників ГС «Асоціація ВГТ», в т.ч. призначає та звільняє Виконавчого директора ГС «Асоціація ВГТ»;

визначає умови праці працівників ГС «Асоціація ВГТ»;

діє без доручення від імені спілки, представляє ГС «Асоціація ВГТ» у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

відкриває та керує рахунками в банківських установах;

видає накази, інструкції та інші акти в межах наданих повноважень.

5.7. Поточною діяльністю ГС «Асоціація ВГТ» керує Дирекція у складі Виконавчого директора та осіб, яких призначає Виконавчий директор.

5.8. Виконавчий директор вирішує всі питання діяльності ГС «Асоціація ВГТ», крім тих, що становлять компетенцію Зборів та Президента ГС «Асоціація ВГТ».

5.9. Склад дирекції призначається Виконавчим директором.

5.10. До виключної компетенції Виконавчого директора належать питання:

розробка бюджету ГС «Асоціація ВГТ»;

розробка документів від імені ГС «Асоціація ВГТ»;

забезпечення координації зв`язків між членами ГС «Асоціація ВГТ»;

забезпечення ведення інформаційної галузевої бази даних;

забезпечення акумулювання, аналіз і розповсюдження (або обмін) передового досвіду членів ГС «Асоціація ВГТ» в її межах з питань: розвитку та стану винного та гастрономічного туризму;

забезпечення надання якісних економіко-правових послуг для членів ГС «Асоціація ВГТ», відстоювання їх інтересів в державних органах на всеукраїнському та при потребі на регіональному рівнях;

забезпечення підвищення рівня підготовки фахівців - членів ГС «Асоціація ВГТ».

5.11. Перевірка діяльності Виконавчого директора та очолюваної ним дирекції здійснюється Ревізійною комісією.

 

6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

6.1.Контроль за фінансовою і господарською діяльністю ГС «Асоціація ВГТ» здійснює Ревізійна Комісія, якщо Зборами членів не буде прийняте рішення про передачу функцій ревізії та контролю іншій аудиторській організації.

6.2.Ревізійна Комісія створюється Зборами і складається з трьох осіб.

6.3. Ревізійна Комісія щороку проводить планові ревізії і звітує про результати перед Зборами.

6.4. За рішенням Зборів можуть проводитися позапланові ревізії.

6.5. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.

6.6. Положення про діяльність Ревізійної Комісії та коло її обов'язків затверджується Зборами членів ГС «Асоціація ВГТ».

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГС «Асоціація ВГТ»

7.1. ГС «Асоціація ВГТ» є вільною для вступу (виходу) нових членів. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

7.2. Членом ГС «Асоціація ВГТ» може бути будь-який суб'єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації. Членом Асоціації можуть бути фізичні особи - громадяни України або іноземні громадяни, які визнають мету, завдання і Статут, подали заяву про вступ, готові брати посильну участь у його діяльності.

7.3. Вступ до ГС «Асоціація ВГТ» здійснюється на підставі заяви. Виконавчий Директор Асоціації розглядає подану заяву, вживає заходів для вивчення відповідності характеристик претендента вимогам даного Статуту і подає свій висновок Загальним Зборам ГС «Асоціація ВГТ» про можливість прийняття претендента до ГС «Асоціація ВГТ». Рішення про прийняття до ГС «Асоціація ВГТ» приймається Зборами ГС «Асоціація ВГТ», якщо за нього проголосувало не менше половини від числа присутніх на Зборах.

7.4 Член ГС «Асоціація ВГТ» може вийти з ГС «Асоціація ВГТ» добровільно, на підставі поданої заяви. У випадку виходу члена ГС «Асоціація ВГТ» майно та кошти, внесені ним для організації діяльності ГС «Асоціація ВГТ», в тому числі у виглядів ступних та членських внесків, не повертаються. Рішення про виключення з числа членів ГС «Асоціація ВГТ» приймається Зборами ГС «Асоціація ВГТ».

7.5. Членство в ГС «Асоціація ВГТ» припиняється лише у зв'язку з виключенням члена ГС «Асоціація ВГТ» або при виході члена з ГС «Асоціація ВГТ».

7.6. Виключення члена з ГС «Асоціація ВГТ» відбувається за умови, якщо:

- член ГС «Асоціація ВГТ» припиняє діяльність;

- компетентний орган відзиває (анулює) видану члену відповідну ліцензію;

- член не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами ГС «Асоціація ВГТ».

7.7. Члени ГС «Асоціація ВГТ» мають право:

обирати і бути обраними в органи управління і контролю ГС «Асоціація ВГТ»;

обговорювати і приймати рішення;

брати участь у діяльності ГС «Асоціація ВГТ»;

виносити пропозиції на обговорення органам управління ГС «Асоціація ВГТ»;

одержувати інформацію про діяльність ГС «Асоціація ВГТ»;

брати участь у розробці й здійсненні програм ГС «Асоціація ВГТ»;

користуватися на умовах, обумовлених Президією ГС «Асоціація ВГТ», послугами апарата ГС «Асоціація ВГТ», послугами фахівців, які залучає ГС «Асоціація ВГТ»;

користуватися у встановленому порядку базами даних ГС «Асоціація ВГТ»;

на власний розсуд вийти зі складу членів ГС «Асоціація ВГТ».

7.8. Члени ГС «Асоціація ВГТ» зобов'язані:

здійснювати внески в порядку і в розмірах, передбачених Статутом;

не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність ГС «Асоціація ВГТ»;

дотримуватися положень Статуту;

виконувати взяті на себе зобов'язання стосовно ГС «Асоціація ВГТ»;

сприяти ГС «Асоціація ВГТ» у здійсненні її діяльності.

 

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГС «Асоціація ВГТ» ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

8.1. Звернення і заяви членів ГС «Асоціація ВГТ» розглядаються відповідно до положень Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів України.

8.2. Рішення, дії, бездіяльність Дирекції, Виконавчого директора та інших виконавчих органів ГС «Асоціація ВГТ» оскаржуються до Зборів або до суду.

8.3. Рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів ГС «Асоціація ВГТ» оскаржують ся в судовому порядку.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГС «Асоціація ВГТ»

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Зборів ГС «Асоціація ВГТ».

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

10. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГС «Асоціація ВГТ»

10.1. Припинення діяльності ГС «Асоціація ВГТ» проходить шляхом реорганізації (приєднання) та саморозпуску.

10.2. Реорганізація або саморозпуск ГС «Асоціація ВГТ» проводиться за одностайним рішенням її членів або за рішенням суду.

10.3. У випадку саморозпуску ГС «Асоціація ВГТ» члени призначають Комісію, до якої входить п’ять Членів.

10.4. Комісія складає баланс і передає його на затвердження Зборів чи органу, який прийняв рішення про примусовий саморозпуск.

10.5. У разі саморозпуску ГС «Асоціація ВГТ» її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного напряму або зараховуються до доходу бюджету.

10.6. Саморозпуск ГС «Асоціація ВГТ» вважається завершеним, а ГС «Асоціація ВГТ» припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про саморозпуск до Державного реєстру.

 

 

 

 

 

 

 

 

casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin